Grensoverschrijdend gedrag

VERTROUWENSPERSOON OP DHV

Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Voor DHV is dit Mariëtte van Gelein Vitringa.

Wat houdt deze vertrouwenspersoon in?
Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de vertrouwenspersoon in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Pesten en/of treiteren
  • Roddelen en/of negeren
  • Verbale of fysieke intimidatie
  • Seksuele intimidatie

Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag tentoonspreidt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon.

Hoe kunt u in contact komen met de vertrouwenspersoon?
U kunt mailen naar Mariëtte via het volgende adres: [email protected]
Achter de inlog van onze website vindt u de andere gegevens van Mariëtte.

Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon:

Aannamebeleid m.b.t. trainers en vrijwilligers:
Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen DHV een functie te vervullen. Daarom vraagt DHV van alle trainers, bestuursleden, coaches/managers, CJJ en JTC leden, die in het trainingsjaar 18 jaar of ouder zijn en voornamelijk met minderjarigen werken:
* een recente VOG te overleggen aan het secretariaat van DHV. Dit wordt elke 2-4 jaar herhaald;
* de gedragsregels te lezen, te onderkennen en toe te passen.

Deze laatste regel geldt voor alle begeleiders van jeugdteams, coaches en alle mensen die een functie vervullen binnen DHV en zij die actief samenwerken met leden van DHVGedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie: